افراد مهم زندگیتون کیا هستند؟ دوست پسرتون، دوست دخترتون شوهرتون یا همسرتون ؟ شریک زندگیتون کجای این لیسته؟ شریک زندگیمون نقش مهمی تو زندگی ما داره و این به معنی اینه که باید بتونیم راجعبه شون صحبت کنیم و بهشون ابراز علاقه کنیم. ممکنه فرانسوی زبان عشق باشه ولی زبان فارسی هم یه دنیا عبارتهای عاشقانه داره 

 

 

 

Who are the most important people in your life? Your boyfriend, girlfriend, husband or wife? Where is your romantic partner on the list? Our partners are important in our lives and that means it’s important to be able to talk about them and express our feelings.  French may be the language of love, but Persian also has plenty of romantic expressions. Here are some handy Persian romantic phrases for dating.

 

Do you want to hear and learn  some of the love phrases with Persian movies? Watch these Persian clips to hear some of them in real contexts used by real native speakers and Persian celebrities. You can complete the online activities and download the movie scripts here.

Here are some love phrases for dating with your love

این هم چند عبارت عاشقانه  دم دستی برای  قرار و ملاقات با عشقتون

 

. ازش خوشم می آد 

I have a crush on him.

 

فوراَ از هم خوششون اومد.

.They hit it off immediately

 

.یکی یدونه ای

You’re my one and only one. 

 

.از اول من مجذوب تو شدم

I was smitten with you from the beginning. 

 

.دنیای منی

You mean the world to me. 

 

.دیوونتم

I am crazy about you. 

 

.من تو رو ستایش می کنم

I adore you.

I worship you.

I adulate you. 

 

 .دل بهت دادم

.قلبم را دادم به تو

I lost my heart to you.

 

.من جذب تو شدم

.افسون تو شدم

You’re my enchantment. 

 

.من بهت علاقه مندم

I’m fond of you. 

 

.من وقف تو اَم

I’m enraptured with you. 

 

هیچ کس به جز تو برام مهم نیست.

No one matters but you. 

 

.تو عزیزمی 

I cherish you.  

 

.نیمه گمشده منی

You are my missing piece. 

 

.همه چیز منی

You’re my everything. 

 

.فقط تو را می بینم

You’re all I see. 

 

دیوانه وار عاشقتم

.سراپا عاشقتم

I’m head over heels for you.

 

.دیوانشم

She drives me crazy

 

.دارم عاشقت می شم

I’m falling in love with you.

 

.تا دیدمت عاشقت شدم

I fell in love with you at first sight.

 

Leave a reply