ایران، کشور چهار فصل

ایران در  جنوب غربی آسیا قرار دارد. ایران در  غرب با ترکیه و عراق و در شرق با افغانستان و پاکستان همسایه است. دریاچه خزر در شمال ایران است و خلیج فارس در جنوب ایران قرار دارد. ایران ۳۱ استان دارد. 

پایتخت ایران تهران است. تهران بزرگترین و پر جمعیّت ترین شهر ایران است. تهران در شمال مرکزی ایران قرار دارد. در جنوب ایران حدوداَ ۳۰ جزیره وجود دارد. ایران کشور چهارفصل است. بلندترین قلّه ایران  دماوند است و در ۷۰ کیلو متری تهران است. در ایران کوه داریم. کویر داریم. دریا داریم. دشت داریم. بیابان داریم. رودخانه داریم. جنگل داریم. بیایید و با من در این سفر همراه باشید.  

Iran, A Four Season Country

Finally, I came to Iran. A journey I’ve been waiting for years. A wish came true. Let me tell you a bit about Iran. Iran is located in southwest Asia. Iran is bordered to the West by Turkey and Iraq and to the East by Afghanistan and Pakistan. The Caspian Sea is in northern Iran and the Persian Gulf is in southern Iran. Iran has 31 provinces. The capital of Iran is Tehran. Tehran is the largest and most populous city in Iran. Tehran is located in north-central Iran. There are about thirty islands in southern Iran. Iran is a four-season country. The highest peak of Iran is Damavand and it is located 70 km of Tehran. We have mountains in Iran. We have deserts. We have sea. We have plains. We have deserts. We have rivers. We have forests. Come along with me on this journey.

Now that you know basic facts about Iran, leave a comment and provide the missing  information:

ایران : (Country) کشور

: (Capital) پایتخت

 جمهوری اسلامی : (Government )دولت

: (Official Language) زبان رسمی

 افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

: (Water Resources) منابع آبی

: (Highest Peak) بلند ترین قله

(۱۰٪)  مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب

(۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

Do you want to learn more? Don’t hesitate! Upgrade your membership and click below to learn related vocabulary, download the passage and complete online activities.

1. Iran, A Four Season Country

49 Comments
 1. ایران :(Country) کشور
  تهران :(Capital) پایتخت
   جمهوری اسلامی :(Government )دولت
  فار سی:(Official Language) زبان رسمی
   افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریا. رودخانه ها.:(Water Resources) منابع آبی
  دم اوند :(Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪)  مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی :(Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

  1. Missing Information

   تهران : (Capital) پایتخت

   فارسی : (Official Language) زبان رسمی

   رودخانه. دريا: (Water Resources) منابع آبی

   ماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله

  2. ایران : (Country) کشور

   تهران: (Capital) پایتخت

   جمهوری اسلامی : (Government )دولت

   فارسی: (Official Language) زبان رسمی

   افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

   دریای خزر: (Water Resources) منابع آبی

   دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله

   (۱۰٪)  مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب

   (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

   – Hanna Yazdi

 2. ایران : (Country) کشور

  تهران: (Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی : (Government )دولت

  فارسی : (Official Language) زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  دریاچه خزردر شمال و خلیج فارس در جنوب: (Water Resources) منابع آبی

  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیر

 3. ایران : (Country) کشور
  تهران : (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی : (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  رودخانه. دريا: (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 4. ایران : (Country) کشور
  : (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  : (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  : (Water Resources) منابع آبی
  : (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 5. ایران : (Country) کشور
  تهران : (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی : (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  رودخانه. دريا: (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 6. ایران : (Country) کشور
  تهران : (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی : (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب: (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 7. ایران :(Country) کشور
  تهران :(Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی :(Government )دولت
  فارسی:(Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب :(Water Resources) منابع آبی
  دماوند :(Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی :(Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 8. ایران : (Country) کشور
  تهران: (Capital) پایتخت
   جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی : (Official Language) زبان رسمی
   افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه جزردز شما و جلیچ فارس در جنوب : (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪)  مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 9. ایران :(Country) کشور

  تهران :(Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی :(Government )دولت

  فارسی:(Official Language)زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب :(Water Resources) منابع آبی

  دماوند :(Highest Peak) بلند ترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی :(Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 10. ایران :(Country) کشور
  تهران :(Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی :(Government )دولت
  فارسی:(Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب :(Water Resources) منابع آبی
  دماوند :(Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی :(Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 11. ایران : (Country) کشور
  تهران : (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی : (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزردر شمال و خلیج فارس در جنوب : (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 12. ایران :(Country) کشور
  تهران :(Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی ايران :(Government )دولت
  فارسی:(Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب :(Water Resources) منابع آبی
  دماوند :(Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی :(Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 13. ایران : (Country) کشور
  تهران: (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی : (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزردر شمال و خلیج فارس در جنوب: (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 14. ایران :(Country) کشور

  تهران :(Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی :(Government )دولت

  فارسی:(Official Language)زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب :(Water Resources) منابع آبی

  دماوند :(Highest Peak) بلند ترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی :(Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 15. ایران : (Country) کشور

  تهران: (Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی : (Government )دولت

  فارسی : (Official Language) زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  دریاچه خزردر شمال و خلیج فارس در جنوب: (Water Resources) منابع آبی

  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیر

 16. ایران : (Country) کشور

  : (Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی : (Government )دولت

  : (Official Language) زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  : (Water Resources) منابع آبی

  : (Highest Peak) بلند ترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 17. ایران : (Country) کشور
  تهران: (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی : (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزردر شمال و خلیج فارس در جنوب: (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیر

 18. ایران :(Country) کشور
  تهران :(Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی :(Government )دولت
  فارسی:(Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب :(Water Resources) منابع آبی
  دماوند :(Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی :(Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 19. ایران : (Country) کشور
  تهران: (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی: (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزردر شمال و خلیج فارس در جنوب: (Water Resources) منابع آبی
  دماوند: (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 20. ایران : (Country) کشور

  تهران : (Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی : (Government )دولت

  فارسی: (Official Language) زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  خلیج فارس و دریاچه خزر : (Water Resources) منابع آبی

  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 21. تهران : (Capital) پایتخت
  دماوند : (Official Language) زبان رسمی
  دریاچه خزردر شمال و خلیج فارس در جنوب : (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله

 22. تهران : (Capital) پایتخت
  فارسی : (Official Language) زبان رسمی
  دریاچه خزردر شمال و خلیج فارس در جنوب : (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله

 23. ایران : (Country) کشور

  تهران : (Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی : (Government )دولت

  قارسی : (Official Language) زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  دریاچه خزردر شمال و خلیج فارس در جنوب : (Water Resources) منابع آبی

  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 24. ایران : (Country) کشور

  تهران : (Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی : (Government )دولت

  فارسی : (Official Language) زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب : (Water Resources) منابع آبی

  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 25. ایران: (Country) کشور

  تهران : (Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی : (Government )دولت

  فارسی : (Official Language) زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  سی : (Water Resources)

  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیر

 26. ایران : (Country) کشور

  تهران: (Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی : (Government )دولت

  فارسی : (Official Language) زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  دریاچه خزردر شمال و خلیج فارس در جنوب: (Water Resources) منابع آبی

  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 27. ایران : (Country) کشور

  تهران: (Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی : (Government )دولت

  فارسی : (Official Language) زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  دریاچه خزردر شمال و خلیج فارس در جنوب: (Water Resources) منابع آبی

  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیر

 28. ایران : (Country) کشور
  تهران : (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی : (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب: (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 29. ایران : (Country) کشور
  تهران : (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی : (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب : (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلندترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 30. ایران :(Country) کشور

  تهران :(Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی :(Government )دولت

  فارسی:(Official Language)زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب :(Water Resources) منابع آبی

  دماوند :(Highest Peak) بلند ترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی :(Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 31. ایران :(Country) کشور
  تهران :(Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی :(Government )دولت
  فارسی:(Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب :(Water Resources) منابع آبی
  دماوند :(Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی :(Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 32. ایران : (Country) کشور

  تهران : (Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی : (Government )دولت

  فارسی: (Official Language) زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  خلیج فارس و دریاچه خزر : (Water Resources) منابع آبی

  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 33. ایران : (Country) کشور
  تهران : (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی : (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب : (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلندترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 34. ایران : (Country) کشور

  تهران: (Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی : (Government )دولت

  فارسی : (Official Language) زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  دریاچه خزردر شمال و خلیج فارس در جنوب: (Water Resources) منابع آبی

  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیر

 35. ایران : (Country) کشور
  تهران: (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی : (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه جزردز شما و جلیچ فارس در جنوب : (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 36. ایران : (Country) کشور
  تهران: (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی: (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزردر شمال و خلیج فارس در جنوب: (Water Resources) منابع آبی
  دماوند: (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 37. ایران : (Country) کشور
  تهران : (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی : (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  رودخانه. دريا: (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 38. ایران: (Country) کشور
  تهران : (Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی : (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب : (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلندترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 39. ایران :(Country) کشور

  تهران :(Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی :(Government )دولت

  فارسی :(Official Language) زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب : (Water Resources) منابع آبی

  دماوند :(Highest Peak) بلندترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی :(Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 40. ایران :(Country) کشور
  تهران :(Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی :(Government )دولت
  فار سی:(Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریا. رودخانه ها.:(Water Resources) منابع آبی
  دم اوند :(Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی :(Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 41. ایران : (Country) کشور

  تهران: (Capital) پایتخت

  جمهوری اسلامی : (Government )دولت

  فارسی : (Official Language) زبان رسمی

  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه

  دریاچه خزردر شمال و خلیج فارس در جنوب: (Water Resources) منابع آبی

  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله

  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیر

 42. کشور: ایران

  پایتخت: تهران

  دولت: جمهوری اسلامی

  زبان رسمی: فارسی

  کشورهای همساته: افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق

  منابع آبی: دریاچه خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب

  بلند ترین قله :دماوند

  (۱۰٪)مذهب: مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 43. ایران : (Country) کشور

  : (Capital) پایتخت

   جمهوری اسلامی : (Government )دولت

  : (Official Language) زبان رسمی

   افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring
  Countries) کشورهای همسایه

  : (Water Resources) منابع آبی

  : (Highest Peak) بلند ترین قله

   مسلمان (٪۹۹ )
  شیعه (٪۸۹ )
  (۱۰٪) و سنی
  (Religion ) مذهب

  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 44. ایران:(Country) کشور
  تهران:(Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی:(Government )دولت
  فارسی:(Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق:(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  رودخانه. دريا:(Water Resources) منابع آبی
  دماوند:(Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی:(Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 45. ایران : (Country) کشور
  تهران: (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی: (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  دریاچه خزردر شمال و خلیج فارس در جنوب: (Water Resources) منابع آبی
  دماوند: (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 46. (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  : (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  : (Water Resources) منابع آبی
  : (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

 47. ایران : (Country) کشور
  تهران : (Capital) پایتخت
  جمهوری اسلامی : (Government )دولت
  فارسی : (Official Language) زبان رسمی
  افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق :(Neighboring Countries) کشورهای همسایه
  رودخانه. دريا: (Water Resources) منابع آبی
  دماوند : (Highest Peak) بلند ترین قله
  (۱۰٪) مسلمان (٪۹۹ ) شیعه (٪۸۹ ) و سنی : (Religion ) مذهب
  (۱٪) زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و غیره

Leave a reply